Dodatkowe informacje.

Do os’r0dka naleza dwa pomosty do kapieli, boisko do piiki noànej, dwa boiska do siatkôwki, kilka miejsc do badmintona oraz zabaw i zajec’ Iekkoatletycznych. Zwiazek posiada takàe kilka kajakôw i innych iodzi wiosiowych.

Sponsoring.
Jestes’ zainteresowany sponsoringiem obozu Môrtsjôlägret? Naszym celem jest obniåenie do minimum kosztöw pobytu dzieci w obozie. Dlatego wszyscy zatrudnieni w obozie pracuja spoiecznie, a uczestnicy pokrywaja wyfacznie koszty utrzymania. Ale budynkii pomosty trzeba remontowaé, odnawiaé boiska itp.
Pomöå nam kontynuowaé nasza dzia’ra|nos’c’, dac’ wszystkim dzieciom, ktore przez ca’ry rok tesknia za obozem Mórtan, mo2|iwos’é realizacji ’tych marzeñ.
Liczy sie kaidy wkiad, zaröwno duáe, jak i maie pieniadze. Ale nie tylko, moiesz takie wesprzeé nas zakupem materiaiöw budowlanych, artkuiöw sportowych, 2ywnos’ci, pracujac jako wolontariusz itp.
Kontakt: Ola Kromnow, 076-130 83 18, ola.kromnow@ownit.nu
Mona Jönsson, 0455-47857, mona@familjenj.se