Warunki wynajmu.

Jest moåliwe wynajecie naszego oárodka Môrtsjôâsen. Obiekt, ktôry naleiy do Szkolnego Zwiqzku Sportowego Môrtsjôâsen, Ieåy w odleg’ros’.ci ok. dwudziestu kilku km na pöfnoc od Karlskrony, w otoczeniu pieknej przyrody fak, Iasôw i jezior. Do oárodka naleiy kilka budynkôw, pomosty do kapieli, tereny poroéniqte trawq, ktöre moina wykorzystac’ do zabaw i gier sportowych jak np. pi’rka noána, siatköwka, badminton, Iekkoatletyka i inne. Do 0s’r0dka naleiy tei duåy obszar Ieány. Na pytania dotyczace wynajmu odpowiedzi udziela Lasse Liljegren +46(0)76-107 07 84 lub André Björkman +46(0)76-882 30 99 (dni tygodnia 8.00-17.00).

Budynki do wynajecia:
Sportstugan.
Domek sportowy w czasie trwania obozu wykorzystywany jest jako ieszkanie oraz miejsce zebrañ dla kierownictwa i opiekunôw. Przez  pozostafa czeéc’:   oku budynek wynajmowany jest röånym zwiqzkom oraz osobom prywatnym. W budynku jest 8 pokoi sypialnych 2 18 miejscami do spania, kuchnia, duåy poköj oraz weranda z widokiem na kqpielisko nad jeziorem Môrtsjô. W piwnicy sa prysznice oraz sauna. Toalety znajdujq sie w od|eg’ros’ci ok. 50 m od budynku.

Budynek jest ogrzewany.
Finnbastu.
W poblizu domku ”Sportstugan” miesci sie; domek ”sauna fiñska”, w ktôrym sq dwa duze pomieszczenia wykorzystywane jako pokoje sypialne podczas obozu.

Gammelgärden.
Podczas trwania obozu w budynku mieszka kierownictwo, przez pozosta’rq cze;s’c’ roku jest on do wynajqcia. W budynku sq 4 mniejsze sypialnie z 8 ’röåkami oraz jedna duza sypialnia z 16 fóikami. Oprócz tego jest tam duzy poköj, kuchnia, oraz dwa mniejsze pokoje, a w przybudöwce prysznice, sauna oraz toalety.

Lillgården.
Domek skfada sie z dwóch kondygnacji z trzema wiqkszymi sypialniami, ktére podczas obozu sq przeznaczone dla chfopcôw. Domek jest do wynajqcia, ale tylko Iatem.

Storgärden.
Domek ma dwie kondygnacje. W görnej czesci podczas obozu sq sypialnie dla dziewczqt. Wiekszq czqsc’ budynku stanowi jadalnia, w ktörej jednoczesnie moze spozywac posi’rki 200 osôb, oraz kuchnia, ktôrej wyposazenie pozwala na przygotowywanie ok. 300 – 400 porcji posiíków trzy razy dziennie. Dodatkowo jest kilka pomieszczeñ, wykorzystywanych przez opíekunów na rözne zajecia. W domu sq dwie duze sypialnie ijedna mniejsza, opröcz tego jest tez pieé mniejszych pokoi z 9 iözkami. Budynek jest do wynajqcia tylko Iatem.

Moogården.
W budynku sq dwie duze sale sypialne oraz 4 oddzielne pokoje, w tym w gôrnej czeéci miesci sie; jedna duza sala oraz dwie sypialnie. Budynek jest do wynajqcia röwniez tylko latem.

Bastu och duschhus.
Budynek z sauna oraz prysznicami: jest w nim sauna damska i meska, prysznice wraz z szatnia, a w pobliåu budynku znajduja sie równiei
toalety.